វិធីបង្កើតអាខោន​ WIN2888

ជាការងាយស្រួលសំរាប់ការបង្កើតអាខោនបាល់ជាមួយ​និង win2888.com ដោយគ្រាន់អនុវត្តតាមជំហ៊ានខាងក្រោមCASINO FB88
  • ចុចលិងនេះ http://win2888.com/?AF2772
  • បន្ទាប់មកបងប្អូននឹងឃើញតារាងខាងក្រោម
វិធីបង្កើតអាខោន​ WIN2888
វិធីបង្កើតអាខោន​ WIN2888
វិធីបង្កើតអាខោន​ WIN2888
វិធីបង្កើតអាខោន​ WIN2888
– name: សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់បងប្អូន– Date of birth: សូមបញ្ជូលថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត– account: សូមរើសឈ្មោះអាខោនសំរាប់ចូលលេខ​– Password: សូមជ្រើសរើសលេខសំងាត់សំរាប់ចូលលេខ​ (៨ខ្ទង់​មានលេខនិងអក្សរ)– confirm password:  លេខសំងាត់ដាច់ខាតដូចលេខសំងាត់​ password– Phone :លេខទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូន(សំខាន់ពេលដកដាក់លុយផ្ទៀងលេខទូរស័ព្ទត្រូវលេខទូរស័ព្ទត្រូវបានអោយ) រួចសូមចុច  send verify code.– Verify Code :ឆែកមើលទូរស័ព្ទរបស់បង្អូននឹងឃើញមានសារ​លេខ​ ៤ខ្ទង់។​ សូមបញ្ចូលលេខ៤ខ្ទង់ចូលប្រអប់ នេះ– Preferred Currency​:  រើសប្រភេទលុយ (​ដុល្លា ​លុយខ្មែរ លុយដុង ឬ​លុយបាត)ចុច submit ជាការស្រេច៕ CASINO FB88
Bình luận Facebook

Được đóng lại.