វិធីបង្កើតអាខោន​ WIN2888

ជាការងាយស្រួលសំរាប់ការបង្កើតអាខោនបាល់ជាមួយ​និង win2888.com ដោយគ្រាន់អនុវត្តតាមជំហ៊ានខាងក្រោម

CASINO FB88

  • ចុចលិងនេះ http://win2888.com/?AF2772
  • បន្ទាប់មកបងប្អូននឹងឃើញតារាងខាងក្រោម
វិធីបង្កើតអាខោន​ WIN2888
វិធីបង្កើតអាខោន​ WIN2888
វិធីបង្កើតអាខោន​ WIN2888
វិធីបង្កើតអាខោន​ WIN2888

– name: សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់បងប្អូន

– Date of birth: សូមបញ្ជូលថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត

– account: សូមរើសឈ្មោះអាខោនសំរាប់ចូលលេខ​

– Password: សូមជ្រើសរើសលេខសំងាត់សំរាប់ចូលលេខ​ (៨ខ្ទង់​មានលេខនិងអក្សរ)

– confirm password:  លេខសំងាត់ដាច់ខាតដូចលេខសំងាត់​ password

– Phone :លេខទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូន(សំខាន់ពេលដកដាក់លុយផ្ទៀងលេខទូរស័ព្ទត្រូវលេខទូរស័ព្ទត្រូវបានអោយ) រួចសូមចុច  send verify code.

– Verify Code :ឆែកមើលទូរស័ព្ទរបស់បង្អូននឹងឃើញមានសារ​លេខ​ ៤ខ្ទង់។​ សូមបញ្ចូលលេខ៤ខ្ទង់ចូលប្រអប់ នេះ

– Preferred Currency​:  រើសប្រភេទលុយ (​ដុល្លា ​លុយខ្មែរ លុយដុង ឬ​លុយបាត)ចុច submit ជាការស្រេច៕

 

CASINO FB88

Bình luận Facebook

Được đóng lại.

%d bloggers like this: