វិធីបង្កើតអាខោន​ WIN2888

ជាការងាយស្រួលសំរាប់ការបង្កើតអាខោនបាល់ជាមួយ​និង win2888.com ដោយគ្រាន់អនុវត្តតាមជំហ៊ានខាងក្រោម

វិធីបង្កើតអាខោន​ WIN2888
វិធីបង្កើតអាខោន​ WIN2888
 • ចុចលិងនេះ http://win2888.com/?AF2772
 • បន្ទាប់មកបងប្អូននឹងឃើញតារាងខាងក្រោម

វិធីបង្កើតអាខោន​ WIN2888

វិធីបង្កើតអាខោន​ WIN2888
វិធីបង្កើតអាខោន​ WIN2888
វិធីបង្កើតអាខោន​ WIN2888
 • Name: សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់បងប្អូន.
 • Date of birth: សូមបញ្ជូលថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត.
 • Account: សូមរើសឈ្មោះអាខោនសំរាប់ចូលលេខ.
 • Password: សូមជ្រើសរើសលេខសំងាត់សំរាប់ចូលលេខ​ (៨ខ្ទង់​មានលេខនិងអក្សរ).
 • Confirm password លេខសំងាត់ដាច់ខាតដូចលេខសំងាត់​.
 • Password – 
 • Phone: លេខទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូន(សំខាន់ពេលដកដាក់លុយផ្ទៀងលេខទូរស័ព្ទត្រូវលេខទូរស័ព្ទត្រូវបានអោយ) រួចសូមចុច .
 • Send verify code.
 • Verify Code: ឆែកមើលទូរស័ព្ទរបស់បង្អូននឹងឃើញមានសារ​លេខ​ ៤ខ្ទង់។​ សូមបញ្ចូលលេខ៤ខ្ទង់ចូលប្រអប់ នេះ.
 • Preferred Currency​: រើសប្រភេទលុយ (​ដុល្លា ​លុយខ្មែរ លុយដុង ឬ​លុយបាត)ចុច submit ជាការស្រេច៕.
Đăng ký tài khoản để cược lô đề ngay hôm nay
វិធីបង្កើតអាខោន​ WIN2888

Được đóng lại.